Instroom groep 7

Einddoelen

De einddoelen geven aan wat kinderen in het reguliere onderwijs over het algemeen geacht worden te kunnen op dit moment (instroom groep 3, instroom groep 5 en instroom groep 7) in hun basisschoolperiode. Deze doelen nemen we als einddoelen van een jaar nieuwkomersonderwijs voor leerlingen die in de passende leeftijdsgroep instromen.
Nieuwkomersleerlingen dienen de einddoelen zoveel mogelijk te halen om met succes aan het reguliere onderwijs te kunnen deelnemen. Cursief geplaatste doelen zijn volgens de praktijkdeskundigen en experts voor de meeste nieuwkomersleerlingen na een jaar nieuwkomersonderwijs moeilijk te halen.

Indicatoren

De indicatoren geven aan wat wenselijk is dat nieuwkomersleerlingen na tien, twintig, dertig en veertig weken kunnen om ook de beschreven einddoelen zoveel mogelijk te behalen. Het eerste jaar nieuwkomersonderwijs is opgedeeld in vier fasen van ongeveer 10 weken.
De indicatoren geven enigszins een richting aan in de taalontwikkeling. Als een leerling op een bepaald moment duidelijk achterblijft, dan onderzoekt de leerkracht de reden daarvan en onderneemt passende acties om te zorgen dat het kind wel voortgang boekt.

De variatie in wat nieuwkomersleerlingen kunnen is enorm. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals het schoolgaan in land van herkomst, het opleidingsniveau van de ouders, de reden van komst naar Nederland, de taalachtergrond, het taalcontact met Nederlanders, de intelligentie van de leerling, specifieke beperkingen in het leren, enz. De leerling ontwikkelt zich in een eigen tempo. Voor leerkrachten is het belangrijk zoveel mogelijk van deze achtergrondfactoren in beeld te brengen in relatie tot een ontwikkelingsperspectief. De indicatoren zijn ook te downloaden als pdf om de ontwikkeling van de leerling in beeld te brengen.

Lesactiviteiten/Leermiddelen

Praktijkdeskundigen en experts hebben tijdens verschillende bijeenkomsten de lesactiviteiten en leermiddelen genoemd. In het nieuwkomersonderwijs wordt noodgedwongen veel gebruik gemaakt van oudere materialen. Bij de leermiddelen zijn vooral die materialen opgenomen die bij uitgevers verkrijgbaar zijn, maar ook bruikbare oudere materialen worden wel genoemd. U wordt doorgelinkt naar het SLO Leermiddelenplein voor meer informatie over leverbare leermiddelen.

Heeft u suggesties voor lesactiviteiten of leermiddelen?