Zorgleerlingen

Nieuwkomers- en asielzoekerskinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Voor alle leerlingen is het belangrijk om op een cyclische manier opbrengsten te analyseren en op basis van deze analyses en interpretaties het onderwijs te verbeteren. Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van bijvoorbeeld de evaluatieve cyclus bij opbrengstgericht werken of de cyclus van het handelingsgericht werken. In de onderstaande tekst wordt kort aangegeven hoe zo'n proces er uit kan zien en welke stappen relevant zijn.

Door planmatig gegevens te verzamelen en te analyseren, kan op een gegeven moment geconstateerd worden dat een leerling niet de vooruitgang boekt die wordt verwacht. Het gaat hierbij om leerlingen die zich, ten opzichte van andere nieuwkomers, anders of trager ontwikkelen. Los van de NT2- problematiek kan er sprake zijn van een specifieke onderwijsbehoefte, bijvoorbeeld een ontwikkelings-, leerstoornis of andere beperking (ADHD, autisme, ESM, dyslexie et cetera). Voor deze leerlingen is het belangrijk dat ze de juiste diagnose en ondersteuning krijgen, zodat zij met hun beperking zo optimaal mogelijk kunnen leren.
Het vaststellen van een stoornis is complex bij anderstalige leerlingen. Er is vaak sprake van onder- of overdiagnose: zo wordt bijvoorbeeld een taalontwikkelingsstoornis soms gezien als een NT2- probleem. Anderzijds zijn anderstalige leerlingen oververtegenwoordigd in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Een aantal tips

  • Gebruik een cyclisch proces, zoals de cyclus van opbrengstgericht of handelingsgericht werken.
  • Leg alle gegevens, onderzoeken, leerkrachtobservaties en dergelijke goed vast. Dit kan later van pas komen.
  • Schakel bij verdenking van een stoornis of beperking zo snel mogelijk gerichte expertise in.
  • Denk niet dat taalproblemen alleen door de anderstaligheid komen; er kan meer aan de hand zijn.
  • Probeer bij het diagnosticeren experts in te schakelen die bekend zijn met meertaligheid;
  • Gebruik waar mogelijk bestaande protocollen, aanvullende materialen, hulpmiddelen en dergelijke.