Doelgericht op weg!

Deze website is bedoeld voor scholen die onderwijs verzorgen aan nieuwkomers- en asielzoekerskinderen. Er staat beschreven in doelen wat deze leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal, om na een eerste opvangjaar met succes in te stromen in het regulier onderwijs. Dit leerplankundig instrument helpt scholen om het onderwijs aan nieuwkomers- en asielzoekerskinderen te plannen. Het is een startpunt om het nieuwkomersonderwijs vorm te geven, zodat toegewerkt wordt naar onderwijsdoelen voor taal in het reguliere onderwijs.

In dit instrument zijn de volgende leerlijnen onderscheiden:

  • Luisteren
  • Gesprekken en spreken
  • Lezen
  • Schrijven (schriftelijke taalvaardigheid)
  • Woordenschat
  • Bouwstenen taal (klank-, woord- en zinsvorming)

Het in kaart brengen van doelen voor het nieuwkomersonderwijs in afzonderlijke leerlijnen is geen realistische weergave van het taalverwervingsproces van nieuwkomers. Dit proces is uiteraard veel complexer dan  in een leerplankundig instrument weergegeven kan worden. 
Over het algemeen is de veronderstelling dat leerlingen met de receptieve vaardigheden luisteren en lezen wat sneller en dus wat verder zijn dan met de productieve vaardigheden gesprekken/spreken, en schrijven. Met andere woorden: de leerlingen begrijpen meer dan dat ze uiten. In elk geval is het wel belangrijk de leerlingen een receptieve periode te gunnen waarin ze veel kunnen luisteren en lezen om hun taalvaardigheid verder te ontwikkelen. Zie voor meer toelichting de afzonderlijke leerlijnen.
De leerlijnen Woordenschat en Bouwstenen taal zijn in dit doelenoverzicht afzonderlijk genoemd, maar deze onderdelen zijn verweven met de andere taalvaardigheden. Ze dienen bij het vormgeven van het onderwijs bij alle vaardigheden aandacht te krijgen.